/bannerOmNy.jpg

Om Rudbjerg Lokalhistoriske Arkiv

 "Lokalhistorien skal arkiveres - Kampagne det næste 1½ år"

Under denne overskrift skrev dagbladet NY DAG den 14/3 1979:

I andre artikler blev læserne orienteret om, at man kunne stille spørgsmål og rette henvendelse til følgende arkiver, som på daværende tidspunkt var etableret:

Nakskov lokalhistoriske Samling
Leder Erik Møller, Nakskov Bibliotek, Klostergade 22, 4900 Nakskov.

Lokalhistorisk Arkiv i Nysted kommune
Leder Aage Poder, Postkontoret, 4880 Nysted.

Højreby lokalhistoriske Arkiv
Leder Th. Hammer, Vesterborgvej 44, 4953 Vesterborg.

Lollands Arkiv
Leder Preben Krarup, Vestergade 5, 4930 Maribo.

Rødby lokalhistoriske Arkiv
Leder Hans Iver Bentsen, Biblioteket, Kirkeallé 11, 4970 Rødby.

Sakskøbing kommunes lokalhistoriske Arkiv
Leder Finn Egelund, Sakskøbing Bibliotek, Rådhusgade 6, 4990 Sakskøbing.

Allerede den 4/4 1979 kunne man læse i NY DAG, at der var taget initiativ til at oprette arkiver i Ravnsborg og Rudbjerg. Den lille gruppe, der gik i gang i Rudbjerg gjorde sig nogle tanker om, at man måske kunne anvende det gamle alderdomshjem i Dannemare.
Gruppen tager kontakt til kommunalbestyrelse og kulturudvalg, som er de myndigheder, der skal give de nødvendige bevillinger og tilladelser med hensyn til lån/brug af lokaler. Først når den kommunale anerkendelse er på plads, kan arbejdsgrupperne arbejde videre i bestræbelserne på at oprette et lokalhistorisk arkiv i Rudbjerg.

Højreby lokalhistoriske Arkiv har hidtil samlet kildemateriale for hele Vestlollandsområdet og tanken er, at de nye arkiver, der oprettes, får det materiale, der hører til i de respektive områder - med mindre andet er aftalt med giverne.
I Rudbjerg har to grupper af interesserede allerede nu samlet en del ting og materiale, så grundlaget for et lokalhistorisk arkiv er ved at være på plads.
Der tages kontakt til eksisterende og forhenværende foreninger i kommunen med tilbud om at opbevare og passe på tidligere tiders regnskaber og diverse protokoller.
    
Konsulent for lokalhistorien i Storstrøms amt
Den 1. marts 1979 ansatte Storstrøms amt den 31-årige historiker Søren Ehlers fra Nordsjælland som konsulent for de lokalhistoriske arkiver i Storstrøms amt samt andre grupper, der arbejder med de lokale foreningers og institutioners historie.

Den nye konsulent skal bl.a. vejlede arkiverne med registrering af indleverede arkivalier og bistå ved tilrettelægningen af den indsamling af materiale, der foregår på amtsplan.

Den 16. maj 1979 tager repræsentanter fra de to initiativ-grupper i Rudbjerg og Ravnsborg til Næstved for at studere Næstved by- og egnshistoriske Arkivs indretning og arbejdsform.

Den 17. maj 1979 mødes de fire vestlollandske kulturudvalgsformænd, de fire lokalarkiv-repræsentanter, T. Skotte Hammer fra Kulturminde Foreningen, samt fra Storstrøms amts lokalhistoriske arkiver - formanden for amtskredsen Strange Nielsen og den nye amtskonsulent Søren Ehlers for at fastlægge retningslinierne for de lokalhistoriske arkiver på Vestlolland.

Frivillig arbejdskraft søges
På mødet den 17. maj orienterer Strange Nielsen om, at man netop har oprettet et lokalhistorisk arkiv på Stevns, og etableringsomkostningerne beløb sig til 26.000 kr.
En tommelfingerregel siger, at driftsudgiften er ca. en krone pr. indbygger om året.
Arbejdskraften er frivillig og ulønnet, og det er Strange Nielsens erfaring, at der rundt om i lokalområderne findes utrolig mange med lokalhistorisk interesse, så nu lyder opfordringen til disse mange lokalhistorisk interesserede, at de kan give tilsagn om at lave et frivilligt, ulønnet arbejde - dels på de allerede etablerede arkiver; men selvfølgelig især i Rudbjerg og Ravnsborg.

I Nakskov og Højreby vil man meget formidle kontakten; men man kan også henvende sig til et par af initiativtagerne - Bjarne Skeelbo i Rudbjerg og bibliotekar K.K. Gregersen i Ravnsborg.

Hvis man giver tilsagn om at ville være med i arbejdet på de nye arkiver, bliver der allerede den 9. juni mulighed for at deltage i et kursus i Vesterborg og den 15. september i Vordingborg.
Kurserne skal ruste de nye medarbejdere til at kunne registrere efter et bestemt system.

Lokalhistorisk uge
Der arbejdes fortsat med at få etableret lokalhistoriske arkiver i Ravnsborg og Rudbjerg, og der holdes en del møder med deltagelse af de kulturelle udvalg, lokale arbejdsgrupper og amtskredsen.
Det bliver besluttet at holde en lokalhistorisk uge fra den 12. til den 18. november 1979, hvor mange forskellige aktiviteter og tilbud gerne skulle "sælge" planerne om nye arkivers etablering.
    
Arkivets placering
I juli måned 1979 er der skabt så stor interesse for at oprette Rudbjerg lokalhistoriske Arkiv, at man begynder at kigge efter, hvor der findes egnede, kommunale lokaler.
Daværende formand for Rudbjergs kulturelle udvalg, Egon Andersen, søger byrådet om lov til at benytte den østlige ende af det tidligere alderdomshjem i Dannemare.

Det skal byrådet tage stilling til ved førstkommende møde, hvor det i bekræftende fald også skal besluttes om kredsen omkring arkivet skal have udleveret nøgle, så de kan benytte toiletfaciliteterne på fritidshjemmet, som har til huse i den anden del af bygningen.

En tilladelse til at benytte en del af det tidligere alderdomshjem kan sandsynligvis kun blive midlertidig, idet børnehaven har pladsproblemer og sandsynligvis får brug for lokalerne.
En mulighed kunne være den tidligere Græshave skole, hvor nu Red Barnets Børnehave har til huse. Her er der forhandlinger i gang om kommunal overtagelse.

Byrådet bakker op om initiativet og stiller lokalerne i Dannemare til rådighed, og næste fase består i et møde, som kulturudvalget i Rudbjerg indkalder til.


Der hvor tidligere Caroline Jørgensen, Stine Olsen, Jens Peter Frederiksen, muligvis Valdemar Linchusen, en person, vi ikke har navn på og Niels Peder Andreasen (kaldet Peder Otte), tidligere tilbragte deres otium, rykkede Rudbjerg lokalhistoriske Arkiv ind i en del af det tidligere Dannemare Alderdomshjem.

Før et arkiv kan komme i gang skal der nemlig bl.a. udarbejdes vedtægter, og der skal også fastsættes regler for, hvordan man omgås det materiale, der bliver indleveret, idet der jo ofte vil være tale om personfølsomme arkivalier, pointerer formand for kulturudvalget, fuldmægtig Egon Andersen, Rudbjerg.

    
Rudbjerg lokalhistoriske Arkiv på dagsordenen
Til byrådsmødet i november 1979 havde arbejdsgruppen for Lokalhistorisk Arkiv i Rudbjerg søgt om godkendelse af vedtægterne, og samtidig søger man om godkendelse af, at man indsætter Bjarne Skeelbo, Vesternæs, som ansvarlig leder for arkivet.

Arbejdsgruppen søger endvidere om at få dækket udgifterne - 23.500 kr. - til etablering af arkivet i Bygaden 63. Et beløb, der skal dække anskaffelse af reoler, arkivskab, skrivemaskine, telefonetablering, diverse blanketter samt anskaffelse af hjælpebøger.

Kulturudvalget anbefaler, at der bevilges et beløb på 18.000 kr., idet man under behandlingen af ansøgningen har fundet en brugt skrivemaskine, hvorved man kan spare 3200 kr., ligesom man ikke anser det for en nødvendighed, at arkivet har egen telefon. En besparelse på yderligere 2400 kr.

Dog påtænker man at bevilge penge til indkøb af en kaffemaskine, som de frivillige, ulønnede medarbejdere man bruge i forbindelse med møder og i den daglige drift.

Bestyrelsen for Rudbjerg lokalhistoriske Arkiv består af 5 medlemmer, nemlig 3, der udpeges af Rudbjerg kommune og 2 medlemmer af Kulturmindeforeningen med bopæl i Rudbjerg kommune.

Rudbjerg kommune godkender vedtægterne på byrådsmødet den 12. november 1979 og godkender samtidig, at Bjarne Skeelbo bliver daglig leder.

Samtidig meddeles det, at følgende tre personer skal repræsentere kommunen i arkivets bestyrelse: assistent Henry Sørensen, Langholmvej 9, Dannemare, fuldmægtig Egon Andersen, Klokkevangen 17, Dannemare og gårdejer Frede Jensen, Vestenskovvej 8, Læsø.

De to medlemmer af Kulturmindeforeningen for Vestlolland, repræsenterende arkivet blev Grethe Rasmussen, Fredsholm og Annelise Hyllestad, Arninge.
        
Den lokalhistoriske uge i november 1979
Som besluttet tidligere på året, afholdes der lokalhistorisk uge 12.-18. november, og her arrangerer Kulturmindeforeningen for Vestlolland bl.a. en bustur, hvor man kan besøge Kong Svends Høj, kirkerne i Birket og Højreby, Gloslunde præstegård og Kappel Mølle.
Hele turen kan fås for det formidable beløb af 10 kroner !

Der er mange andre lokale arrangementer; men folk bliver også opfordret til at kigge forbi de lokaler, hvor der arbejdes med de indkomne arkivalier, og det er samtidig en opfordring til at medbringe ting, som har lokalhistorisk interesse. Ting, som man forhåbentlig får lyst til at overdrage til lokalarkiverne eller måske ønsker at vide noget mere om.

For Rudbjergs vedkommende kan man læse, at der er:

ÅBENT HUS
fredag den 16. november kl. 19-21
i arkivets lokaler
Bygaden 63, Dannemare

- altså første arkivdag i arkivets 25-årige historie.

På arkivets første åbningsdag, strømmede det ind med besøgende, og arkivet modtog store mængder af materiale bl.a. fra kommunen; men også private forærede arkivet adskillige gamle billeder, gamle dokumenter og diverse optegnelser fra tidligere tider.

Blandt de indleverede effekter var også fem gamle faner, bl.a. Sygekassefanen, Landarbejdernes fane og en fra pensionistforeningen i Græshave.

Det besluttes at arkivet skal have en ugentlig åbningsdag - hver torsdag mellem kl. 14.30 og 15.00 - gældende fra 1. februar 1980.

Efterhånden blev der også udarbejdet en lille folder, som fortæller borgerne lidt om, hvad arkivet har interesse i, hvad formålet med det indsamlede materiale er, hvordan det opbevares og meget mere.
        
Arkivet flytter til Kappel
I maj 1982 måtte arkivet forlade lokalerne i Dannemare; men fik i stedet for stillet et par små lokaler til rådighed på 1. salen i det tidligere Kappel Alderdomshjem.
Senere fik arkivet rådighed over hele 1. salen.

Ved et arrangement søndag den 21. november 1982 bød arkivet indenfor i de nye lokaler.
På det tidspunkt var det 100 år siden, at den sidste offentlige henrettelse fandt sted, og arkivet havde arrangeret en udstilling, der fortalte om den dramatiske henrettelse af Anders Sjællænder.

Arkivet flytter igen til Dannemare
Den 4. maj 2009 åbnede arkivet i nye lokaler på Rudbjergvej 19. Senere afholdes den officielle åbning.
 
Arkivet flytter igen, igen.....
I hele juli 2015 flytter medarbejderne arkivet til Rudbjergvej 16B, i sidebygningen til Rudbjerghallen. Her har vi fået anvist 2 store og 1 lille lokale.
Fredag, den 7. august 2015 bliver de nye lokaler officielt indviet af kulturudvalgsformand Heino Knudsen.
/InfoHistoriskAtlas.jpg
 
/InfoArkibas.jpg
 
/InfoIndlevering.jpg
 
Log ind | ©Abedroad Studie | CMS vejledning